‘Ik heb mij de afgelopen jaren ingezet voor kennisdeling binnen de GWW via het UAVgc platform van de CROW en de Vereniging van Waterbouwers.’

Projecten Waterbouw

De volgende projecten vormen een kleine greep uit mijn ervaring.

Adviseur projectbeheersing Kader Richtlijn Water - Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Holland

Als adviseur projectbeheersing ben ik verantwoordelijk voor het risicomanagement op het project Kaderrichtlijn Water locaties Zuid-Holland. Het project Kaderrichtlijn Water Oevers en Uiterwaarden (kortweg KRW genoemd) voorziet in natuurlijkere en schonere wateren door de aanleg van natuurvriendelijke oevers, nevengeulen en strangen op verspreid liggende locaties. Door deze maatregelen krijgen waterplanten, vissen en in het water levende kleine dieren meer ruimte om te leven.

Variabel Onderhoud Waddenzee - Klein Wieringen

Projectbegeleiding voor Klein Wieringen op het geïntegreerde contract Variabel Onderhoud Waddenzee. Opzetten projectmanagementsysteem en advisering op het gebied van geïntegreerde contracten, systeemgerichte contractbeheersing & SE.

Verwijderen sluiseiland en aanleg natuurvriendelijke oever

Sluiseiland Zeeburg is een knelpunt in de hoofdtransportader van Nederland. Het sluiseiland zorgt voor een vernauwing in het Amsterdam-Rijnkanaal en levert daardoor een verhoogd veiligheidsrisico. De verwijdering van het sluiseiland neemt de vernauwing weg waardoor de scheepvaart weer ruim baan krijgt en het verhoogde veiligheidsrisico wegvalt. Naast de scheepvaart krijgt ook de natuur in het project de ruimte. Dit wordt bereikt door de aanleg van een natuurvriendelijke oever als stapsteen naar de aangrenzende natuurgebieden.

Na de tenderfase heb ik binnen de realisatiefase de taken contractmanagement, projectbeheersing en projectondersteuning opgepakt.

Sanering Ketelmeer-West en plusprojecten

De bodem van het westelijk deel van het Ketelmeer is bedekt met een laag vervuild slib van zo’n 50 centimeter dik. Rijkswaterstaat is in juni 2010 gestart met het saneren van deze verontreiniging. Het saneren is nodig om de kwaliteit van de waterbodem van het Ketelmeer voldoende te verbeteren om verdere plannen voor recreatie en natuur mogelijk te maken.

Na een succesvolle tenderfase heb ik binnen het projectteam de rol van manager projectbeheersing en assistent contractmanager vervuld.

Waterproeftuin tranche 3: Marker kwelderwerken én Marker stapsteen

De veldexperimenten in de Waterproeftuin van het Markermeer zijn onderdeel van het onderzoeksprogramma Natuurlijk(er) Markermeer - IJmeer (NMIJ) van Rijkswaterstaat. In de Waterproeftuin kunnen initiatiefnemers experimenten uitvoeren met innovatieve technieken en materialen. Met de resultaten wordt een bijdrage geleverd aan het RWS-onderzoeksprogramma Natuurlijk(er) Markermeer-IJmeer (NMIJ), dat zich richt op de vraag hoe het Markermeer-IJmeer ecologisch gezien gezonder gemaakt kan worden.

De experimenten in het Markermeer-IJmeer zijn ‘Marker kwelderwerken’ en ‘Marker stapsteen’ genoemd.  
Het onderzoeksthema van het experiment “Marker Kwelderwerken” richt zich op het creëren van habitatdiversiteit en dynamiek. Dit bereiken we door de aanleg van rijsdammen, waarbinnen slib wordt opgeslagen en vastgelegd. Vervolgens wordt gekeken of in dergelijke gebieden ecologische processen gestimuleerd kunnen worden. Met het tweede experiment “De Marker Stapsteen” wordt een verbinding gecreëerd tussen het (ecologisch) systeem van het Markermeer en het achterland. Rondom drijvende structuren kunnen vissen schuilen, paaien, opgroeien en migreren van en naar binnendijks gelegen polderwater. Maar ook vogels kunnen hier rusten en broeden. 

In de tenderfase heb ik namens de Vries & van de Wiel samengewerkt met BWZ ingenieurs en Grontmij. Op basis van de onderzoeksthema's en openstaande onderzoeksvragen hebben wij de bovenstaande proefprojecten  uitgedacht. Van de drie proefprojecten in aanbesteding hebben wij er twee aangenomen.

 

Waterbouw - Ketelmeer
water